Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Посадові інструкції працівників відділу

Дата: 28.07.2021 13:01
Кількість переглядів: 1636

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу соціального захисту та соціальних послуг

 Олицької селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу соціального захисту та  соціальних послуг виконавчого комітету Олицької  селищної ради (далі-начальник) підпорядковується голові Олицької селищної ради, секретарю селищної ради (Секретарю виконкому), заступнику селищного голови.

1.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади  у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України,Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ, а також цією Посадовою інструкцією.

1.4. Начальник відділу повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати структуру та загальну чисельність селищної ради та її виконавчого комітету; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

1.5. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує спеціаліст I категорії відділу, який несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує та контролює роботу соціальних робітників, які надають послуги «Догляд вдома», відповідає за ведення особових справ осіб, яким надаються соціальні послуги (в разі відсутності завідувача соціальної допомоги вдома). 

2.2. Регулює та контролює взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Олицької селищної ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення та іншими підрозділами Волинської державної адміністрації,.

2.3. Організовує роботу відділу щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення з максимальною зручністю та мінімальними затратами, згідно з вимогами до чинного законодавства.

2.4. Проводить особистий прийом відвідувачів, приймає рішення щодо розв’язання спірних питань між спеціалістами відділу та відвідувачами.

2.5. Надає консультації стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій, грошових виплат, соціальних послуг, пільг, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних виплат, передбачених діючим законодавством.

2.6. Контролює підготовку та комплектування документів для передачі їх до Ківерцівського відділення №2 УСЗН Луцької РДА щодо розгляду їх та призначення державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій.

2.7. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій громади. Контролює підготовку спеціалістами відділу проектів відповідей на звернення та забезпечує своєчасне та якісне їх надання.

2.8. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови селищної ради стосовно діяльності відділу у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг.

2.9. Керує розробкою проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері діяльності відділу.

2.10. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.11. В установленому порядку організовує семінари з підприємствами та організаціями з питань надання послуг з соціальної підтримки населення.

2.12. Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

2.13. Розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяє в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання.

2.14. Визначає потреби громади у надавачах соціальних та реабілітаційних послуг та проводить підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів.

2.15. Проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг населенню громади. Узагальнює отриману інформацію, проводить роботу щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб громади. Готує статистичні звіти для підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

 

3.

3.16 Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку.

3.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

3.18. Приймає в межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.

3.19. Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

3.20. Організовує роботу з вхідними, вихідними та внутрішніми документами у відповідності з вимогами до чинного законодавства.

3.21. Виконує інші завдання та доручення керівництва селищної ради.

3.22. Організовує роботу з використанням інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє отриманню ними соціальної підтримки. Вживає заходи щодо налагодження координації роботи закладів та установ, які становлять інфраструктуру об’єднаної територіальної громади.

4. Права

Начальник відділу має право:

3.1.Представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2.У встановленому порядку направляти запити та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані з питань, що стосуються діяльності відділу.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. Узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, брати участь у нарадах і проводити їх, здійснювати у межах компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали.

3.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.6. Залучати фахівців інших відділів селищної ради, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.7. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків.

3.8. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.9. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом)за наявності, відділу копії (фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.10. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функцій.

3.1. Має право вирішувати у державних закладах, установах, підприємствах та громадських організаціях питання соціально-побутового обслуговування непрацездатних громадян.

3.2. Одержувати від підприємств, організацій, установ, квартальних комітетів необхідні дані для обслуговування непрацездатних громадян.

3.3.Виносити рішення про заохочення або стягнення робітникам відділу за результатами виконання ними своїх посадових обов’язків.

3.4. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

3.5. Приймати рішення відповідно до посадових обов’язків та у межах своїх повноважень.

4.

4. Відповідальність

Начальник несе відповідальність за:

4.1. Неякісне виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, заступників селищного голови, секретаря ради (виконкому) в межах своєї компетенції.

4.2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

4.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

4.4. Порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

4.6. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді за дії (або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством України про працю;

4.7. Правопорушення, вчинені в процесі своєї службової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України;

4.8. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена

Начальник відділу

соціального захисту та

соціальних послуг Олицької селищної ради

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста  ІІ категорії відділу соціального захисту та соціальних послуг

Олицької  селищної ради

 

1. Загальні положення.

1.1.Спеціаліст ІІ категорії відділу соціального захисту та соціальних послуг (надалі–спеціаліст І категорії) виконавчого комітету Олицької  селищної ради підпорядковується начальнику відділу, селищному голові, секретарю селищного голови (виконкому), заступнику голови селищної ради, згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Спеціаліст ІІ категорії  призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України,Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій,Положенням про відділ, а також цією Посадовою інструкцією.

1.4.Спеціаліст ІІ категорії повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати структуру та загальну чисельність селищної ради та її виконавчого комітету; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

1.5. На період відсутності спеціаліста ІІ категорії (відпустка, відрядження,тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує інший спеціаліст відділу, який має відповідні права та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків. 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення безпосередньо у приміщенні відділу, на віддаленому робочому місці у старостаті.

2.2.Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення,спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

2.3. Надавати консультації громадянам з питань соціальної підтримки шляхом співбесіди, визначати потреби громадян у соціальній підтримці.

2.4. Проводити опитування, анкетування мешканців з метою визначення

основних проблем та перспектив надання послуг із соціальної підтримки в громаді та виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.5. Здійснювати прийом заяв з необхідними документами для визначення права на державні соціальні допомоги, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.6. Перевіряти правильність заповнення заяви, оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки та видавати заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів.

2.7. Реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної

підтримки населення які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі.

2.8. Надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на підставі отриманих заяв

2.9. Формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту населення.

2.10. Надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення,причини відмови, та інше).

2.11. Видавати отримувачам повідомлення про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки).

2.12. Готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.13. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами та відділами органів місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян за погодженням з начальником відділу, селищним головою, секретарем селищного голови (виконкому), заступниками голови селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

2.14. Видавати довідки про користування твердим паливом та скрапленим

газом, згідно актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, для призначення субсидій та пільг.

2.15. Видавати довідки про фактичне місце проживання, згідно актів обстеження з місця проживання громадянам, які не зареєстровані на території селищної ради, але фактично проживають.

2.16. Готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для

підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

2.17.Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку,виконавської дисципліни, етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

2.18. Приймати в межах своєї компетенції участь в заходах щодо запобігання та протидії корупції.

2.19. Приймати участь у заходах селищної ради.

2.20.Виконувати інші завдання та доручення начальника відділу та керівництва селищної ради.

2.21. Проводити виїзне обслуговування пільгової категорії мешканців громади, обмежених у пересуванні за місцем їх перебування (удома, лікарні,закладах соціальної сфери, тощо), з використанням компактного кейсу з ноутбуком, принтером, сканером і модемом для надання адміністративних та інших публічних послуг.

3. Права.

Спеціаліст ІІ категорії має право:

3.1. Представляти, за дорученням керівництва, відділ в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Одержувати в установленому порядку від державних органів влади,посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Залучати фахівців інших відділів (за погодженням з їх керівниками),для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.5. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях з питань, пов'язаних з виконанням функціональних повноважень.

3.6. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.7. Вимагати від громадян подання документів в повному обсязі,передбаченому чинним законодавством, та представлення достовірної інформації.

3.8. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) відділу копії (фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.9. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання

покладених на нього завдань та функцій.

3.10. Інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність.

Спеціаліст ІІ категорії несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

4.2. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

4.3. Порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.4. Неприйняття заходів по припинення виявлення ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

4.5. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді або державному бюджету за дії (або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.6. Правопорушення, вчинені в процесі службової діяльності в межах,визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

4.7. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена

 

Спеціаліст ІІ категорії відділу

соціального захисту та соціальних

послуг Олицької селищної ради    

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії відділу соціального захисту  та соціальних послуг

Олицької  селищної ради

 

1. Загальні положення.

1.1.Спеціаліст І категорії відділу соціального захисту  та соціальних послуг (надалі–спеціаліст І категорії) виконавчого комітету Олицької  селищної ради підпорядковується начальнику відділу, селищному голові, секретарю селищного голови (виконкому), заступнику голови селищної ради, згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Спеціаліст І категорії  призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України,Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій,Положенням про відділ, а також цією Посадовою інструкцією.

1.4.Спеціаліст І категорії повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати структуру та загальну чисельність селищної ради та її виконавчого комітету; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

1.5. На період відсутності спеціаліста І категорії (відпустка, відрядження,тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує інший спеціаліст відділу, який має відповідні права та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків. 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення безпосередньо у приміщенні відділу, на віддаленому робочому місці у старостаті.

2.2.Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення,спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

2.3. Надавати консультації громадянам з питань соціальної підтримки шляхом співбесіди, визначати потреби громадян у соціальній підтримці.

2.4. Проводити опитування, анкетування мешканців з метою визначення

основних проблем та перспектив надання послуг із соціальної підтримки в громаді та виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.5. Здійснювати прийом заяв з необхідними документами для визначення права на державні соціальні допомоги, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.6. Перевіряти правильність заповнення заяви, оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної підтримки та видавати заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття заяви та документів.

2.7. Реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної

підтримки населення які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі.

2.8. Надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на підставі отриманих заяв

2.9. Формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту населення.

2.10. Надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення,причини відмови, та інше).

2.11. Видавати отримувачам повідомлення про прийняті рішення відповідно до поданих заяв (щодо надання соціальної підтримки).

2.12. Готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.13. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами та відділами органів місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян за погодженням з начальником відділу, селищним головою, секретарем селищного голови (виконкому), заступниками голови селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

2.14. Видавати довідки про користування твердим паливом та скрапленим

газом, згідно актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, для призначення субсидій та пільг.

2.15. Видавати довідки про фактичне місце проживання, згідно актів обстеження з місця проживання громадянам, які не зареєстровані на території селищної ради, але фактично проживають.

2.16. Готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для

підготовки звітів відділом до організацій вищого рівня.

2.17.Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку,виконавської дисципліни, етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

2.18. Приймати в межах своєї компетенції участь в заходах щодо запобігання та протидії корупції.

2.19. Приймати участь у заходах  селищної ради.

2.20.Виконувати інші завдання та доручення начальника відділу та керівництва селищної ради.

2.21. Проводити виїзне обслуговування пільгової категорії мешканців громади, обмежених у пересуванні за місцем їх перебування (удома, лікарні,закладах соціальної сфери, тощо), з використанням компактного кейсу з ноутбуком, принтером, сканером і модемом для надання адміністративних та інших публічних послуг.

3. Права.

Спеціаліст ІІ категорії має право:

3.1. Представляти, за дорученням керівництва, відділ в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Одержувати в установленому порядку від державних органів влади,посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Залучати фахівців інших відділів (за погодженням з їх керівниками),для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.5. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях з питань, пов'язаних з виконанням функціональних повноважень.

3.6. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.7. Вимагати від громадян подання документів в повному обсязі,передбаченому чинним законодавством, та представлення достовірної інформації.

3.8. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) відділу копії (фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.9. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання

покладених на нього завдань та функцій.

3.10. Інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність.

Спеціаліст І категорії несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

4.2. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

4.3. Порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.4. Неприйняття заходів по припинення виявлення ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

4.5. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді або державному бюджету за дії (або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.6. Правопорушення, вчинені в процесі службової діяльності в межах,визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

4.7. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена

 

Спеціаліст І категорії відділу

соціального захисту та соціальних

послуг Олицької селищної ради            

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача відділення соціальної допомоги вдома

Відділу соціального захисту та соціальних послуг

Олицької селищної  ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посадова інструкція завідувача відділення соціальної допомоги вдома (даліпосадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду завідувача відділення соціальної допомоги вдома Відділу соціального захисту та соціальних послуг.

1.2. Посада "Завідувач відділення соціальної допомоги вдома" відноситься до категорії "Керівники".

  1.3. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

  1.4.Завідувач відділення соціальної допомоги вдома (далі відділенняпризначається і звільняється з посади наказом начальника відділу.

  1.5.Завідувач підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

  1.6.При виконанні службових обов'язків завідувач відділення соціальної допомоги вдома керується: Конституцією України, Законами України, указами  Президента України, постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, Законами України "Про соціальні послуги", Законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", Кодексом законів про працю, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської державної адміністрації,  наказами начальника відділу, Положенням про відділ соціального захисту та соціальних послуг, цією посадовою інструкцією  та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності відділення.

 1.7.Завідувач відділення повинен знати:

- основні принципи роботи на комп'ютері;

- відповідні програмні засоби;

 - інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення соціальної допомоги;
  - основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам пенсійного віку та інвалідам;
  - санітарно-гігієнічні вимоги з догляду за хворими в домашніх умовах;
  - основи громадянського права, опіки та піклування;
  - пільги та переваги, що встановлені для ветеранів війни та праці;
  - основи діловодства;
  - державну мову;
  - основи управління;

- правила ділового етикету;

- норми та правила охорони праці та протипожежного захисту.

  1.8. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома керує роботою соціальних робітників.

1.7. Під час відсутності, завідувач заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Завідувач здійснює керівництво діяльністю відділення соціальної допомоги вдома.

Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій.

Обстежує матеріально-побутові умови проживання громадян, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та соціально-медичної допомоги, наданні різних видів соціальних послуг, встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності на підставі акта обстеження, карти медичного огляду (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви.

Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним робітником відділення, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування.

 Планує роботу відділення згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним робітником.

Встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, вживає заходів щодо отримання благодійної допомоги.

2.2. Інформує начальника відділу соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми.

2.3. Несе матеріальну відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного інвентарю та устаткування.

2.4. Контролює діяльність соціальних робітників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці, відповідає за ведення документації, облік та звітність відділеннярозробляє поточні та перспективні плани відділення;

бере участь у розробці нормативних та організаційно  методичних документів;

організовує і забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ діяльності відділення; готує аналітичні довідки щодо роботи відділення; забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг громадян та вживає заходи для їх усунення; веде облік одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують сторонньої допомоги.

 2.5. Визначає кількість громадян, яким надаються соціальні послуги та обсяг роботи соціальних робітників з урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо.

2.6. Використовує нові форми обслуговування.

2.7. Контролює якість надання соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність до потреб громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують.

2.8. Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.9. Організовує через органи охорони здоров'я, підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального господарства та побутового обслуговування необхідну соціально-медичну та соціально-побутову допомогу.

2.10. Сприяє залученню позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам.

2.11. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу.

2.12. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності.

2.13. Проводить інструктажі, забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. ПРАВА

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право:

3.1.повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вживати дії щодо їх запобігання та усунення;

3.2. отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії;

3.3. вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав;

3.4. вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю;

3.5. знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності;

3.6. подавати запити і отримувати інформацію, документи та матеріали необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва;

3.7. підвищувати свою професійну кваліфікацію;

33.9. ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за :

4.1. невиконання або несвоєчасне виконання обовзків;

4.2. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

4.3. розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці;

4.4. невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних наказів керівництва;

4.5. правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

4.6. завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

4.7. неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  ЗА ПОСАДОЮ

 Завідувач відділення співпрацює з Волинською обласною адміністрацією, з структурними  підрозділами Луцької РДА, районною радою, виконавчим комітетом селищної ради, підприємствами, установами та організаціями.

      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень