Олицька громада

Волинська область, Луцький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 24.09.2021 17:12
Кількість переглядів: 237

 

 

У К Р А Ї Н А

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________
45263, Волинська область, Луцький район, смт. Олика, вулиця Замкова, 17, тел. 03365-95141

E-mail: olyka.sr@gmail.com

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території для облаштування полігону (стрільбище) на земельній ділянці площею 0,70 га, за кадастровим номером 0721885400:03:000:2009, для ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту Олицької селищної ради Луцького району Волинської області»

 

Інформація про замовника СЕО:

Олицька селищна рада Волинської області

 

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Детальний план території для облаштування полігону (стрільбище) на земельній ділянці площею 0,70 га, за кадастровим номером 0721885400:03:000:2009, для ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту Олицької селищної ради Луцького району Волинської області розроблений згідно рішення Олицької селищної ради №9/23 від 28 липня 2021 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розробленні Детального плану території для облаштування полігону (стрільбище) на земельній ділянці площею 0,70 га, за кадастровим номером 0721885400:03:000:2009, для ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту Олицької селищної ради Луцького району Волинської області, враховують: схему планування території Волинської області.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану розташована за межами населеного пункту Олицької селищної ради Луцького району Волинської області.

Територія опрацювання складає – 34,2740 га;

З північної сторони територія ділянки проектування обмежена територією особистого селянського господарства та озелененням, з східної сторони -- територією особистого селянського господарства, з південної сторони -- територією особистого селянського господарства та озелененням, з західної сторони – озелененням.

Навколо детального плану території розташована територія особистого селянського господарства, території сільськогосподарського товарного виробництва та озеленення.

Відомості про інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проєктування, відсутні.

Територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проєктування зі зміною цільового призначення земельної ділянки А, а також на перспективу зміну цільового призначення земельних ділянок Б, В, Г, Д, К, з метою облаштування полігону (стрільбище).

В межах ділянок опрацювання передбачається розміщення контрольно-пропускного пункту, готелю, адміністративної будівлі, бані, вежі, арсеналу, будівлі для тренувань, спортивних майданчиків, відкритого тиру, відкритого тиру для пістолетів, дитячого майданчику, відпочинкової зони, стоянки для адміністрації та гостьової стоянки.

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для облаштування полігону (стрільбище) на земельній ділянці площею 0,70 га, за кадастровим номером 0721885400:03:000:2009, для ведення особистого селянського господарства, за межами населеного пункту Олицької селищної ради Луцького району Волинської області,  з визначенням функціонального призначення, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення –транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;

 • статистичну інформацію;

 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

 • дані моніторингу стану довкілля;

 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проектування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 

 • облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нової свердловини, влаштування мереж водопостачання та каналізування по території, відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів;

 • земельні ресурси – під час будівництва верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

 

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Олиька селищна рада Волинської області.

Юридична адреса: Волинська область, Луцький район, смт. Олика, вулиця Замкова, 17, тел. 03365-95141

Контактний email: olyka.sr@gmail.com

 

Голова Олицької селищної ради О. Прендецький

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень