Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Затвердження Прогнозу бюджету Олицької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 31.08.2021 15:08
Кількість переглядів: 493

 

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Олицької селищної ради

 

26серпня 2021 року                       смт Олика                                 №69

 

Про схвалення прогнозу бюджету Олицької

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 75 1 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Олицькоїселищної ради

 В И Р І Ш И В:

1. Схвалити прогноз бюджету Олицькоїселищної територіальноїгромади на 2022-2024 рокищододається.

2. Фінансовомувідділу прогноз бюджету Олицької селищноїтериторіальноїгромади на 2022-2024 роки, схваленийВиконавчимкомітетомОлицької селищної ради подати для розглядудля постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, та голові селищної радиз подальшимвнесенням на розглядсесії селищної ради.

3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на начальника фінансового відділуСергія Цимбалюка.

 

 Селищний голова                                           Олександр  ПРЕНДЕЦЬКИЙ

       Сергій Цимбалюк

 

СХВАЛЕНО

Рішенням виконкому

26 серпня 2021 р №69

 

ПРОГНОЗ

бюджету Олицької селищної територіальної громади

на 2022 – 2024 роки

(03563000000)

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету, складання планів діяльності головними розпорядниками коштів бюджету Олицької селищної територіальної громади, формування ними ефективної та спроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.

Основними завданнями бюджетної політики на території селищної ради в середньостроковій перспективі є забезпечення надання бюджетними установами якісних соціальних послуг населенню громади, фінансове забезпечення виконання державних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку відповідно до законодавства, підтримка і розвиток окремих напрямів і галузей діяльності суспільства в межах фінансової спроможності бюджету Олицької селищної територіальної громади.

Прогноз на 2022 – 2024 роки містить цілі державної і регіональної політики на місцевому рівні у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів бюджету Олицької селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної Політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються з бюджету Олицької селищної територіальної громади, забезпечення належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, погашення існуючої та недопущення утворення нової простроченої заборгованості за видатками бюджету Олицької селищної територіальної громади, фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень селищною радою, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;

прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у стратегії громади;

фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;

визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;

зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з бюджету громади.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються до виконання.

Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету Олицької селищної територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних, а не узагальнених розрахунках обсягів видатків, обґрунтованих головними розпорядниками коштів бюджету громади відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету і умов їх використання в плановому бюджетному періоді.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;

підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу. Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Основною підприємницькою діяльністю в Олицькій громаді є сільське господарство і торгівля.

Найпоширеніша спеціалізація сільськогосподарських господарств на території громади – це рослинництво. Здебільшого в громаді вирощують пшеницю, сою, соняшник та рапс.

Одним з пріоритетних напрямків роботи органів місцевого самоврядування у 2022-2024 роках буде співпраця із активним населенням громади та бізнесом.

Будуть підтримуватися всі ініціативи направлені на:

розвиток соціально-економічної сфери;

підтримку благоустрою;

розвиток туристичного та культурного потенціалу;

співпрацю бізнесу та влади;

поширення інформації про громаду;

здобутки жителів громади у спортивній сфері.

Цілі соціально-економічного розвитку громади:

1. Економічний розвиток громади та підвищення конкурентоздатності.

2. Розвиток інфраструктури громади та системи надання соціальних послуг.

3. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники        бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах

на 2022 рік:

доходи та видатки місцевого бюджету у сумі 97 865 500,00 грн, у тому числі: загального фонду 96 775 500,00 грн; спеціального фонду 1 090 000,00 грн;

на 2023 рік:

доходи та видатки місцевого бюджету у сумі 107 625 750,00 грн, у тому числі: загального фонду – 106 150 750,00 грн, спеціального фонду –  1 475 000,00 грн;

на 2024 рік:

доходи та видатки місцевого бюджету у сумі 119 449 850,00 грн, у тому числі: загального фонду – 117 749 850,00 грн, спеціального фонду – 1 700 000,00 грн.

У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 9 %. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та громади,  особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень  до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

створити нові робочі місця, провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів  господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів  оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на  основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів більшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Олицької селищної територіальної громади  від18червня 2021 року № 8/23. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 5,5 %, у 2023 році – на 7,1 % та у 2024 році – на 4,9 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями селищної ради, щодо земельного податку (від 18червня 2021 року № 8/22, орендної плати щодо діючих договорів оренди, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 1,4 %, у 2023 році – на 0,5 %, у 2024 році – на 0,5%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішеннями Олицької селищної територіальної громади  від  18червня 2021 року № 8/21, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечитисередньорічний приріст доходів бюджету  тазростання бюджетоутворювальних податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 4,5 %, місцевих податків та зборів – на 6,5 %.

 V.       Показники       фінансування       бюджету,           показники       місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування гарантованого територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено у додатку 3  до Прогнозу.

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою, видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до бюджету громади та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов’язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).

На здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення  матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури, житлово-комунального господарства тощо кошти не планувались.

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Олицької селищної територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету     громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівникаІ тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6 500

 

2 893

 

з 01 жовтня 2022 року

6 700

3,1

2 982

3,1

з 01 січня 2023 року

7 176

7,1

3 193

7,1

з 01 січня 2024 року

7 665

6,8

3 411

6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у громаді реалізовуються через виконавчі органи ради, у тому числі відділами із загальною чисельністю 55 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання  Олицькою селищною територіальною громадою високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів селищної ради;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

-оптимізація та організація ефективної діяльності надання адміністративних послуг та соціальної політики.

-вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

-закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;

-створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено:

-        запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”;

-        оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громади, вимог сьогодення та потреб суспільства;

-        пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;

- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський простір;

-        оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;

-        надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;

- забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

-        модернізація систем опалення освітніх закладів;

-        побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;

-        подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;

-        створення інклюзивних класів, груп (за потреби).

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних,

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки громади.

Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

-        розвиток бібліотечної справи;

-        популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

-        проведення фестивалів народної творчості, авторської музики;

-        розвиток клубних закладів, створення центрів дозвілля та культури;

-        підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

-        упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності.

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2022-2024роках передбачається здійснити такі заходи:

-        підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та запобігання захворюванням;

-        проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту. Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади визначених заходами відповідних територіальних програм.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово- комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання, належне утримання об’єктів комунальної власності та об’єктів благоустрою.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального господарства, є освітлення території громади із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців громади, покращення стану вулиць.

Прогнозом бюджету 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в громаді природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ефективне використання комунального майна, земельних ресурсів та екологічної політики  буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи:

-    упорядкування земельних відносин;

-        реалізація в повній мірі заходів програми охорони - навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;

-        еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури населення;

-        охорона і раціональне використання земель.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-        покращення екологічного стану навколишнього середовища;

-        покращення умов проживання мешканців громади.

-        створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

VIІ. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів  у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Олицької селищної територіальної громади .

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки (освітня субвенція, базова дотація) передбачається на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проекту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проекту 2023 року – 106,8 %.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету Олицької селищної територіальної громади  прогнозується:

2022 рік – 64941500,00 грн;

2023 рік – 72450900,00 грн;

2024 рік – 79467100,00 грн,

у тому числі:

базова дотація:

2022 рік – 15631400,00 грн;

2023 рік – 18444300,00 грн;

2024 рік – 21775100,00 грн;

освітня субвенція:

2022 рік – 49310100,00 грн;

2023 рік – 54006600,00 грн;

2024 рік – 57692000,00 грн;

Обсяг міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів до бюджету Олицької селищної територіальної громади не передбачується.

Обсяг міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам на 2021-2024роки передбанчено в обсязі:

2022 рік – 500000,00 грн;

2023 рік – 500000,00 грн;

2024 рік – 500000,00 грн;

Обсяги субвенції передбачені бюджету Кiверцiвської мiської територiальної громади для належного функціонування ФАПів, Інклюзивно-ресурсного центру, архіву.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого селищною радою боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

Конкретні показники обсягів бюджету Олицької селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 Начальник фінансового відділу                    Сергій ЦИМБАЛЮК

         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень